ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookie pravidlá.

 

Poskytovateľ Služieb (ďalej „Poskytovateľ“) spracováva vybrané osobné údaje Používateľa za účelom plnohodnotného poskytovania Služieb Používateľovi (vytvorenie vlastného užívateľského účtu, odosielanie obsahu, zdieľanie obsahu, komentovanie obsahu vo vzťahu k iným užívateľom).  Z dôvodu poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii Používateľa,  nastaveniach používateľského konta, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služieb.

 

Dotknutou osobou sa v tomto prípade rozumie Používateľ Služieb („ďalej používateľ“), ktorý sa identifikuje v registračnom formulári vložením týchto údajov (rozsah údajov): meno, priezvisko, e-mailová adresa, identifikačný kód organizácie, pracovné zaradenie a pohlavie, a teda vykoná registráciu, aktiváciu a prihlásenie do Služieb Poskytovateľa.

 

Používateľ vyhlasuje, že udeľuje súhlas pre spracovanie údajov Poskytovateľovi slobodne, vážne, dobrovoľne,  vedome, zrozumiteľne registráciou, ďalším nastavením a používaním Služieb Poskytovateľa.

 

Používateľ súhlasí, že registrácia, prihlásenie a používanie Služieb Poskytovateľa sa berie ako forma súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Poskytovateľom a Prevádzkovateľom informačného systému sa pre spracovanie osobných údajov Používateľa rozumie:

Bc. Milan Bednár – MiBe, zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Košiciach, 820 – 55996

IČO: 41428226

Madridská 2, 040 13 Košice

Tel.: +421 904 951 434

Email:  info@citv.sk

 

 

Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov, Poskytovateľ nemôže poskytovať Služby Používateľovi a teda Používateľ by nemal vykonávať registráciu, aktiváciu a prihlásenie do týchto Služieb.

 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených v Službách  v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejnil a stanú sa teda verejne prístupnými.

 

Používateľ ako dotknutá osoba je oprávnený požadovať na základe písomnej žiadosti informácie o osobných údajoch jeho osoby v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pristúpením k týmto Podmienkam Používateľ vyhlasuje, že bol poučený vo veci práv dotknutej osoby. Poučenie o právach dotknutej osoby je pre Používateľa prístupné nižšie, a Používateľ prehlasuje, že sa s poučením oboznámil.

 

V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Poskytovateľ zbiera od Používateľov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca. Niektoré súbory cookies sú dôležité pre zabezpečenie správnej funkcie Služieb. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies, je možné ich vypnúť v nastaveniach prehliadača Používateľa.

 

Poskytovateľ zhromažďuje niektoré druhy informácií - napríklad informácie o registrácii, informácie o vytvorení obsahu, informácie o komunikácii.

 

Vaše údaje budú zhromažďované po dobu trvania užívateľského účtu.

Po zrušení účtu budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované, pokiaľ nie sú potrebné pre dôkazné účely, respektíve v tom čase nedošlo k poskytnutiu týchto údajov na základe rozhodnutia súdu. Nie je možné odstrániť údaje, ktoré ste vložili do obsahu iných užívateľov napríklad komentovaním.

 

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom údržby a správy, marketingovými kampaniam.

 

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

nesprítupňované tretím stranám

 

 

1.Osobné a iné údaje, ktoré spracúvameMeno, Priezvisko, Heslo, E-mailová adresa, Identifikačný kód organizácie, Pracovné zaradenie, Názov zamestnávateľa, Počet absolvovaných prednášok, Počet absolvovaných testov, Hodnotenie testov

 

 

 

 

Zhromažďujeme údaje, ktoré dobrovoľne vložíte po prihlásení sa do Vášho profilu.

 

 

 

 

 

 

 

Zhromažďujeme údaje, keď použijete svoj účet na iných stránkach, alebo tieto stránky obsahujú naše moduly.

 

 

Pre správnu funkčnosť musíme používať Cookie.

1.1 Registrácia a funkčnosť služieb

Za účelom vytvorenia účtu a plnohodnotného využívania služieb musíte súhlasiť s našimi Podmienkami, týmito zásadami a musíte nám poskytnúť minimálne údaje ako Meno, Priezvisko, Heslo, E-mailová adresa, Krajina a Pohlavie.

 

1.2 Profilové informácie

Po registrácii a úspešnej aktivácii Vášho účtu si môžete doplniť ďalšie informácie o Vašej osobe.  Nikdy od Vás nebudeme vyžadovať úplné identifikačné údaje, rodné číslo, vierovyznanie, politické názory a podobne.

Je na Vás, aké údaje zverejnite nad rámec údajov registrácie a plne zodpovedáte za ich zverejnenie. V prípade, že zveréjnite profilovú fotku, ktorá zachytáva Vašu tvár, alebo iný citlivý údaj, zverejnením udeľujete súhlas na jej spracovanie.

 

1.3 Používanie služieb tretích strán

Súhlasíte, že môžeme dostávať informácie, keď využijete svoj účet pri prihlasovaní sa do webových aplikácii tretích strán, alebo využijete našu službu / modul vložený na webových stránkach tretích strán.

 

1.4 Súbory Cookie

Niektoré súbory cookies sú dôležité pre zabezpečenie správnej funkcie Služieb. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. V prípade, ak si Používateľ neželá používať súbory cookies, je možné ich vypnúť v nastaveniach prehliadača Používateľa.

 

1.5 Súbory prihlásenia - logy

Pre zabezpečenie bezpečnosti zhromažďujeme informácie o IP adresa, dátume a času prístupu, prihlásenia, alebo odoslania obsahu.

 

 

 

2.Ako používame tieto údajeMeno, Priezvisko, Heslo, Názov zamestnávateľa

 

 

 

 

 

 

 

Počet absolvovaných prednášok, Počet absolvovaných testov, Hodnotenie testov

 

2.1 Základné údaje z registrácie

Za účelom plnohodnotného využívania Služieb a identifikácie užívateľov zerejňujeme v Službách údaje, ktoré ste vložili pri registrácii. Ide predovšetkým o údaje ako Meno, Priezvisko, Názov organizácie. Tieto údaje sú zverejňované len prihláseným užívateľom, ktorý vystupujú pod rovnakou organizáciou za účelom porovnávania výsledkov vzdelávania. Prihlasovacie heslo je v databázach uložené v zašifrovanej podobe a používa sa za účelom prihlásenia do svojho účtu.

 

 

2.2 Údaje, ktoré sú výsledkom používania služieb

Používaním služieb sa generujú automatické údaje o čase venovanom vzdelávaniu, počte absolvovaných a neabsolvovaných prednáškach / testoch. Tieto údaje môžu byť dostupné ostatným Používateľom, ktorý vystupujú pod rovnakou organizáciou, ako vy. Tieto údaje sa sprístupňujú za účelom porovnávania vzdelávania a tvoria štatistický výstup vzdelávania.

 

 

 

3.Vaše možnostiMáte možnosť zmeniť svoje údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Právo na prístup, opravu a odstránenie údajov

Máte právo (a) Pristupovať, upravovať, alebo zmazať svoje údaje, ktoré sa tykajú Vášho profilu (b), zmeniť alebo odstrániť obsah, a (c) zrušiť svoj účet. Ak chcete zrušiť Váš účet, vaše informácie budú všeobecne odstránené zo služby do 30 dní od zrušenia účtu, s výnimkou prípadov, ak sa tieto údaje týkajú súdnych sporov.

 

 

 

 

4.Prenos údajov a zdieľanie údajovPrenos údajov a zdieľanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Prenos údajov a zdieľanie

Vaše údaje budeme spracovávať len v krajine, ktorá dodržiava primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

Používateľ súhlasí, že údaje, ktoré sú prístupné neprihláseným Používateľom môžu byť zdieľané napríklad s vyhľadávačmi, ktoré navštívili Vašu nástenku.

 

5.MonitorovanieNevykonávame

5.1 Monitorovanie

Nevykonávame monitorovanie.

 

6.Ponuky tretích stránReklama, odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Reklama

V rámci reklamných kampaní si vyhradzujeme právo zobrazovať reklamu vybraných tovarov a služieb vo Vašej, nástenke, medzi jednotlivými príspevkami.

 

6.2 Odkazy

Samotná reklama ako aj príspevky jednotlivých Používateľov môžu obsahovať odkazy na iné zdroje. Je potrebné si uvedomiť, že akýkoľvek odkaz, ktorý smeruje mimo naše Služby môže byť nebezpečný. Poskytovateľ Služieb nezodpovedá za ochranu a bezpečnosť týchto odkazov.

 

7.Ponuky tretích stránBezpečnosť

7.1 Bezpečnosť

Snažíme sa robiť všetko preto, aby bola zabezpečená plnohodnotná bezpečnosť údajov. Aj napriek našej snahe nedokážeme garantovať 100% bezpečnosť a teda nedokážeme poskytnúť úplnú záruku, že nedôjde k narušeniu a úniku údajov. Preto je potrebné, aby ste si uvedomili, že do sieti nie je vhodné vkladať citlivé osobné údaje. Používaním Služieb súhlasíte s týmto rizikom.

 

8.Zmena zásad ochrany osobných údajovVyhradzujeme si právo, zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, ak je to potrebné (nové funkcie, legislatívne zmeny a podobne). O týchto zmenách budete vždy informovaný. Používaním Služieb po dátume účinnosti zmien súhlasíte s aktuálnou verziou platnou v čase používania Služieb.

Prvé vydanie: 17.1.2020

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

2)   Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) zákona o Ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

3)  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o Ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o Ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

4)  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o Ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

5)  Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o Ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6)  Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8)  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9)  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10) Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. uplatniť na emailovej adrese info@citv.sk.

Cookies      Podmienky      Informácie o Startupe      Kontakt      Facebook  


© citv.sk 2020

Používaním služieb citv.sk vyjadrujete svoj súhlas s našimi podmienkami používania súborov cookie. Zásady používania cookies
x
Vitajte na citv.sk


Plnohodnotne môžu využívať služby len prihlásení užívatelia :(sfsdf
x