VŠEOBECNÉ PODMIENKYTieto všeobecné podmienky boli vypracované v Slovenskom jazyku. V prípade, že preklad všeobecných podmienok do iných jazykov je nezrozumiteľný, alebo je v rozpore so Slovenskou verziou, Slovenská verzia podmienok má vždy prednosť.

Dátum prvého vydania: 16. január 2020

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťah prevádzkovateľa služieb s používateľmi a inými osobami a subjektmi (ďalej len „Používateľ“), ktoré prídu do styku s touto službou, značkou a jej pridružnými produktmi (SMS, email, API, prezentácie, testy), ďalej rôznymi informáciami, textom, obrázkami, videami, odkazmi (ďalej len „Služba“). „Obsahom“ sa rozumie akýkoľvek obsah, ktorý je odosielaný, zverejňovaný, zdieľaný, komentovaný prostredníctvom Služieb.

Registráciou, prihlásením a používaním služby potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky.

Používateľ, ktorý má menej, ako 18. rokov prehlasuje, že s týmito Podmienkami súhlasila jeho zákonná osoba.

 

II. POSKYTOVATEĽ SLUŽBY

Autorom, poskytovateľom a prevádzkovateľom služby je Bc. Milan Bednár – MiBe, so sídlom Madridská 2, 040 13 Košice, SLOVAKIA, IČO: 41428226, IČ DPH: SK1034663300,  zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Košiciach, 820 – 55996, (ďalej len „poskytovateľ“).

Na kontaktovanie môžete použiť e-mailovú adresu info@citv.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA POSKYTOVATEĽA:

Bc. Milan Bednár – MiBe

Poštová adresa: Madridská 2, 040 13 Košice

Tel.: +421 904 951 434

Email:  info@citv.sk

Číslo účtu: Tatra banka: 2628814981/1100

IBAN:SK26 1100 0000 0026 2881 4981

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

Tel. č.: +421 55 6220 781

Fax č.: +421 55 6224 547

Email: ke@soi.sk

 

III. POPIS POSKYTOVANEJ SLUŽBY

Citv.sk je nová e-learningová sieť, ktorá sa nachádza na adrese https://www.citv.sk. Hlavným cieľom a víziou siete je vzdelávanie zamestnancov vo vzťahu k IT bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a GDPR.

 

IV. KTO MÔŽE VYUŽÍVAŤ SLUŽBY

Služby môže používať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba ktorá súhlasí s týmito Podmienkami. Ak Služby používate ako Právnická osoba / firma / organizácia / značka, vyhlasuje, že ste  oprávnený konať v jej mene.

V prípade registrácie / vytvorenia účtu ste povinný vkladať presné, úplné a aktuálne informácie o Vašom osobnom účte, v opačnom prípade Poskytovateľ môže takýto účet zrušiť. Nesiete zodpovednosť za vytvorenie silného hesla, jeho uschovanie a ďalšiu ochranu, pri jeho vkladaní tak, aby nedošlo k odcudzeniu tohto hesla. Súhlasíte s tým, že heslo nebudete zverejňovať a poskytovať tretej strane.

 

V. POSKYTOVANIE OBSAHU

Akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah alebo materiály poslané prostredníctvom Služieb alebo získaných prostredníctvom Služieb je len na vlastné riziko. Poskytovateľ nemôže zaručiť úplnosť, pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek Obsahu zverejneného prostredníctvom Služieb. Beriete na vedomie, že pri používaní Služieb môžete byť vystavení obsahu, ktorý by mohol byť urážlivý, škodlivý, nepresný alebo inak nevhodný.

 

VI. PRÁVA K OBSAHU

Všetky informácie sprístupnené v rámci Služieb sú vo výhradnom vlastníctve poskytovateľa služieb a sú chránené autorským zákonom.

 

VII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ,ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Poskytovateľ sprístupňuje služby v takom stave a v takých funkciách, ako sú prístupné.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služby sú poskytované v takom stave a v takých funkciách, v akých ich vidíte a používate („ako je“ a „ako je prístupná“). Na základe toho poskytovateľ Služieb, ani jeho zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo iné pridružné spoločnosti  neposkytujú žiadnu záruku a odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za úplnosť, presnosť, dostupnosť, včasnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť Služieb, alebo akéhokoľvek Obsahu, akékoľvek poškodenie Vášho počítačového systému, stratu dát či inú ujmu, ktorá vyplýva z Vášho prístupu, prezerania, alebo používania Služieb alebo Obsahu. Ďalej odmietame akúkoľvek zodpovednosť a negarantujeme zlyhanie Služieb a Obsahu pri ukladaní alebo prenášaní akéhokoľvek obsahu a ďalšie udržiavanie funkčnosti Služieb, nezodpovedáme za to, že Služby splnia  Vaše požiadavky a očakávania, alebo budú k dispozícii neprerušené, že budú bezpečné, alebo bez chýb, že tieto chyby budú opravené všetky, alebo niektoré jej nedostatky, že služba je bez škodlivého kódu.

NEZODPOVEDÁME ZA ŽIADNE PRIAME A NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, ALEBO AKEJKOĽVEK STRATY ZISKU, ALEBO VÝNOSOV, či už vznikli priamo alebo nepriamo straty dát, straty úžitkov, dobrého mena, dobrej povesti alebo iných nehmotných strát, ktoré vyplývajú z (a) vášho prístupu ku alebo použitia alebo neschopnosti pristupovať alebo používať Služby; (b) akéhokoľvek konania, alebo akejkoľvek tretej strany v rámci Služieb, alebo z Obsahu, ktorý takáto osoba na Službu umiestnila; (c) akéhokoľvek materiálu získaného v rámci Služby; a/alebo (d) neautorizovaného prístupu, použitia, alebo pozmeňovania vašich vstupov alebo Obsahu na Službách, a to ani na základe záruky, alebo z titulu zmluvného záväzku, porušenia záväzku (vrátane porušenia z nedbanlivosti), alebo vyplývajúcej z právnych predpisov alebo právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli informovaní o možnosti vzniku takýchto škôd, alebo nie, a to aj v prípade, že tu stanovená náprava nesplní svoj základný účel.

 

XIII. ZRUŠENIE PRÍSTUPU

Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže Používateľský účet alebo Obsah kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami zrušiť, alebo zablokovať prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

  • porušenia zákonov a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie zo strany Používateľa
  • porušenie týchto podmienok,
  • na vlastnú žiadosť Používateľa.

 

 

IX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZMENY

Tieto Podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky, s vylúčením jej kolíznych noriem.

Nevyužitie práva, alebo určitých ustanovení týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok budú prehlásené za neplatné, alebo nevynútiteľné súdom, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok v platnosti. Tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi Poskytovateľom služieb a Používateľom Služieb, a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy a / alebo dohody, ktoré by mohli byť uzavreté a ktoré sa týkajú Služieb a ich využívania.

Súčasťou týchto Podmienok sú tiež  Zásady ochrany osobných údajov.

 

Poskytovateľ Služieb má právo meniť tieto Podmienky. Pri každej zmene Podmienok je Používateľ Služieb informovaný o týchto zmenách. Ďalším pristupovaním,  alebo používaním služieb po príslušnej zmene Podmienok Používateľ súhlasí, že ste sa so zmenou Podmienok oboznámili a súhlasí s nimi.

Cookies      Podmienky      Informácie o Startupe      Kontakt      Facebook  


© citv.sk 2020

Používaním služieb citv.sk vyjadrujete svoj súhlas s našimi podmienkami používania súborov cookie. Zásady používania cookies
x
Vitajte na citv.sk


Plnohodnotne môžu využívať služby len prihlásení užívatelia :(sfsdf
x